INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATT PRO Sp. z o.o.z siedzibą w Zabierzowie (32-080) przy ul. Krakowskiej 368, wpisana do rejestru przedsiębiorc�w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śr�dmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032668 (dalej jako: �Sp�łka�).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo@att-pro.pl

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sp�łki czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Sp�łki.

http://www.att-pro.pl/Polityka_Prywatnosci.html

 Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony os�b fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og�lne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: �RODO� w  przypadku prawnie uzasadnionego interesu Sp�łki.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Sp�łką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w  celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązk�w wynikających z prawa podatkowego i przepis�w o rachunkowości.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta  Sp�łki, wyznaczoną do kontaktu ze Sp�łką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interes�w realizowanych przez Sp�łkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, kt�ra kontaktuje się ze Sp�łką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Sp�łką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązk�w wynikających z prawa podatkowego i przepis�w o rachunkowości.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wsp�łpracujące ze Sp�łką w  zakresie świadczonych na rzecz Sp�łki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących proces�w biznesowych Sp�łki.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji cel�w wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Sp�łki.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Sp�łką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Sp�łką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepis�w o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Sp�łką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepis�w o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

  dostępu do swoich danych osobowych,

  sprostowania danych osobowych,

  usunięcia danych osobowych,

  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w spos�b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Sp�łki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Sp�łką, to ma Pan/Pani prawo do:

  dostępu do swoich danych osobowych,

  sprostowania danych osobowych,

  usunięcia danych osobowych,

  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w spos�b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,

  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Sp�łki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

  dostępu do swoich danych osobowych,

  sprostowania danych osobowych,

  usunięcia danych osobowych,

  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Sp�łki),

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkownik�w Serwisu podawane są dobrowolnie. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Sp�łką.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne zapewnienia kontaktu ze Sp�łką.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Informacje og�lne

1.1.        Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkownik�w serwisu internetowego (dalej �Użytkownik�w�) działającego pod adresem http://www.att-pro.pl/ (dalej �Serwis�) oraz innych kategorii os�b wskazanych w niniejszym dokumencie.

1.2.        Administratorem danych osobowych Użytkownik�w Serwisu jest Usługodawca czyli ATT PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (32-080) przy ul. Krakowskiej 368, wpisana do rejestru przedsiębiorc�w prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śr�dmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032668 (dalej r�wnież jako �Sp�łka�).

1.3.        Dane osobowe Użytkownik�w Serwisu przetwarzane przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczeg�lności:

 

A.    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu (w przypadku korzystania przez Usługodawcę z plik�w cookies);

B.    wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu (w przypadku korzystania przez Usługodawcę z plik�w cookies);

C.   tworzenia wewnętrznych raport�w i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu) � (w przypadku korzystania przez Usługodawcę z plik�w cookies);

D.   podnoszenia jakości Serwisu (w przypadku korzystania przez Usługodawcę z plik�w cookies).

 

1.4.        W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo@att-pro.pl.

 

Realizacja praw os�b, kt�rych dotyczą dane osobowe

 

1.5.        Każda osoba fizyczna (dalej �Wnioskujący�) ma prawo zwr�cić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą (polegającego na prawie do otrzymania przez Wnioskującego kopii danych osobowych jakie Usługodawca przetwarza na jego temat); (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w spos�b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Sp�łki).

1.6.        Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepis�w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og�lne rozporządzenie o ochronie danych � dalej �RODO�). Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia (wymienione w punkcie 1.5. lit. C), D), E) powyżej) nie będą przysługiwały osobie, kt�rej dotyczą dane osobowe albo będą realizowane za uiszczeniem opłaty mającej na celu pokrycie koszt�w administracyjnych realizacji danego Wniosku.

1.7.        Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: ATT PRO Sp. z o.o., ul. Krakowska 368, 32-080 Zabierz�w lub wiadomości elektronicznej na adres odo@att-pro.pl.

1.8.        W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

1.9.        Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

1.10.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powod�w, za kt�rych powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w spos�b niezwłoczny.

1.11.     Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu kom�rce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie p�źniej niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Spos�b postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z osobą wyznaczoną do koordynowania ochrony danych osobowych w Sp�łce.

1.12.     Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najp�źniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Sp�łki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dw�ch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

1.13.     W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wni�sł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 

  cel przetwarzania,

  kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

  odbiorcy lub kategorie odbiorc�w, kt�rym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczeg�lności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

  planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, spos�b obliczania tego okresu,

  jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, kt�rej dotyczą � wszelkich dostępnych informacji o ich źr�dle,

  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt�rej dane dotyczą.

  prawo do żądania od Sp�łki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

1.14.     W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

1.15.     Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres: odo@att-pro.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie p�źniej niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest r�wnież informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Sp�łkę.

 

Pozostałe postanowienia

 

1.16.     Usługodawca oświadcza, dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.

1.17.     Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, kt�re zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.18.     Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.17. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, kt�rej dane informacje dotyczą.

 

Pliki cookies i logi systemowe

 

1.19.     Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z kt�rego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, r�wnież dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. os�b z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane w szczeg�lności w celach technicznych oraz do zbierania og�lnych informacji statystycznych.

1.20.     Usługodawca może wykorzystywać pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w spos�b potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

1.21.     Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plik�w cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plik�w cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczeg�lności w taki spos�b, aby blokować automatyczną obsługę plik�w cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczeg�łowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plik�w cookies dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

1.22.     Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 30.07.2018 r.

 

 


Powr�t do Strony Gł�wnej